Nanchang Ruiyue Clothing Co., Ltd. (Nanchang Yunhe Textile Factory), მდებარეობს 256 Lianxie Middle Road, Zha Shanglian, Bayi Village, Nanchang County, Nanchang City.ფაქტობრივი მისამართი არ შეესაბამება ბიზნესის ლიცენზიას (Yun he ქარხნის მისამართი არ შეესაბამება ბიზნესის ლიცენზიას).კომპანიის მიერ მოწოდებული პირადობის დამადასტურებელი ინფორმაცია შეესაბამება ბიზნეს ლიცენზიას.